ОБЩИ  УСЛОВИЯ  НА ”ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”-ООД  БЛАГОЕВГРАД  ЗА  ” СЛУЧАЙНИ ПРЕВОЗИ”  НА  ПЪТНИЦИ  В  СТРАНАТА  И  ЧУЖБИНА

1.”Пътнически превози”-ООД предлага за осъществяване на случаен превоз в страната , лицензирани автобуси-„СЕТРА” ,„МЕРЦЕДЕС”, „ПЕЖО J9”, от 20 до 50 местни(пътникоместа).
2.„Пътнически превози” – ООД гр. Благоевград разполага със следните автобуси за междуселищен и случаен превоз:

SETRA – 315 HD-50 м./ 215 HD-50 м./ 211 HD-38м./  208H-29 м./ 209 H-34 м./;

MERCEDES303 RHD-50 м./ 303 RHS-50 м./ 303 15 R-53 м./ 0303-47 м./ 817-25 м./

/412 D-20м. и 16м./ ;

FIAT  IVEKO – 43 места;

KING LONG – 35 места;

KARSAN  PEUGEOT – 21 места;

VOLVO B 6 – 24 места;

3.Клиентът определя началния час за наемане на автобуса,маршрута и продължителността.
При междуселищни пътувания максималното време за пътуване на шофьора е 9 часа,като след 4.5 часа управление на шофьора се осигурява най-малко 45 минути почивка , на основание Закона за автомобилните превози.
При по-големи преходи се ползва втори шофьор.
4.Три дни преди осъществяване на ”случаен превоз” задължително се заплаща стойността на превоза,като в същото време се представя списък на пътниците за пътната книжка на автобуса,която се заверява от ДАИ.
5.ПРЕВОЗВАЧЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
-да осигури лицензиран автобус със сключени застраховки”Гражданска отговорност” и пътникоместа, с тахограф, заверена пътна книжка на автобуса,предпътен медицински преглед,означена на автобуса табела ”случаен превоз”
-Автобуса да е чист,отоплен през зимата ,по възможност оборудван с климатик през лятото.
-да осигури шофьор с необходимата квалификация за извършване на превоза,съгласно изискванията на Наредба№ 33.
6.Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини,както и за неосъществените превози по същите причини.Възложителят заплаща само стойността на осъществената част от маршрута.
7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
-да предостави три дни преди пътуването списък с имената на пътниците,
маршрута с часови график за деня , на който се планира изпълнението на превоза по маршрутна карта.Да определи поименно отговорник на групата пътници,който да представлява ” Възложителя”.
-храненето и тютюнопушенето да става само извън автобуса по време на почивките.
-да не превозва товари и багажи,които са изрично забранени при превоз на пътници,превоз на огнестрелно оръжие,наркотични и упойващи вещества,отровни препарати.
8.Възложителят носи отговорност за нанесените щети на автобуса от пътниците
по време на пътуването и заплаща разходите по тяхното отсраняване.
Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.
9.Възложителят осигурява за своя сметка нощувка на шофьора(ите) и охраняем паркинг за автобуса.
10.При възникване на пътен инцидент,задължително се изчаква съставянето на протокол от органите на КАТ.
11.При възникване на спорове между страните,същите се уреждат в дух на
разбирателство, а при невъзможност за тяхното решаване от страните-от
компитентните съдебни органи..


”Пътнически превози”-ООД