ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ”ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ООД ЗА ПРИЕМАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА БАГАЖ В ГАРДЕРОБА НА АВТОГАРАТА

1. ”Пътнически превози”ООД приема за съхранение багаж в гардероба от 06.00 часа до 19.00 часа.
2. Цената за съхранение на багажа за определеното работно време е 1.00 лева, за всеки отделен пакет или чанта.
3. За да бъде приет багаж на Клиента,за съхранение в гардероба, същият трябва да обяви трите си имена и точният адрес по местоживеене.
4. След приемане на багажа касиера го идентифицира със самозалепващ се стикер състоящ се от две части,едната част се залепва на багажа,а другата на багажната разписка.
5. Служителката попълва Дневника,в който вписва № номера на багажната разписка,датата и часа на приемане на багажа, имената на Клиента,представя Дневника за подпис на Клиента.
6. Служителката отказва да приеме багажи за съхранение в случайте,когато те имат съмнителен външен вид и съдържание,в случайте когато са лесно запалими и взривоопасни вещества, вещества отделящи неприятни (отровни)миризми и др. подобни, както и багажи с размери по-големи от гишето за приемане.
7. Клиентите нямат право да влизат в помещението, когато внасят или получават багаж от гардероба.
8. Непотърсените багажи, предадени в гардероба се съхраняват в срок от три месеца от датата на завеждане в Дневника с грижата на добър стопанин. След изтичане на този срок Дружеството не носи отговорност за тях.
9. Служителката предава багажа обратно при поискване от Клиента, като сверява номерата от двете части на багажната разписка,след което ги унищожава.
10. В случайте на непредставяне на гардеробна разписка от страна на Клиента (в следствие на загубване), Служителката не е длъжна да му предаде посоченият багаж, освен ако не са налице доказателства за това. В противен случай предаването на багажа става в присъствието на Началник автогара, след сверяване на данните на Клиента с тези отбелязани в Дневника.
2009 ГОД.
„”ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”-ООД